DLACZEGO MY

Firma „Na Barskiej s.c.” oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, specjalizując się w zakresie obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy pomoc Wspólnotom Mieszkaniowym w przeprowadzeniu procedury zmiany zarządcy (zarząd powierzony notarialnie) na zarząd właścicielski. Posiadamy zasoby i uprawnienia niezbędne do prowadzenia i pełnej obsługi spółdzielni mieszkaniowych.
Zapewniamy pomoc przy przejęciu nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, administratora.

Główne zadania szczegółowe są do negocjacji i obejmują następujący zakres:
Reprezentacja WSPÓLNOTY:
 • Na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej.
 • W stosunkach pomiędzy właścicielami.
Obsługa prawna WSPÓLNOTY:
 • Przed sądowa windykacja należności
 • Opiniowanie i sporządzanie umów dla wspólnoty
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych WSPÓLNOTY
  (Statut, Regulamin Porządku Domowego itp.)
Obsługa eksploatacyjna WSPÓLNOTY:
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców,
  negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania
Obsługa zebrań WSPÓLNOTY:
 • Zwoływanie zebrań rocznych sprawozdawczych WSPÓLNOTY.
 • Przygotowywanie i organizacja zebrań, przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał WSPÓLNOTY, zawiadamianie właścicieli lokali w ustawowym terminie na piśmie o miejscu, czasie i porządku zebrania.
 • Zbieranie indywidualnie oddawanych głosów w sprawach uchwał WSPÓLNOTY oraz powiadamianie na piśmie każdego właściciela lokalu
  o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.
Na życzenie Wspólnoty Mieszkaniowej zapewniamy:
 • opiekę indywidualnego administratora obecnego codziennie na posesji,
 • dyżury administratora i księgowej na terenie nieruchomości w ustalonych dniach i godzinach – w przypadku takiej potrzeby określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 • stały kontakt mieszkańców z księgową – telefoniczny, mailowy i osobisty o określonych dyżurami terminach.
 • Za powyższe usługi oferujemy stawki zależne od zakresu usług, stanu technicznego i wielkości budynku, wynoszące od 0,45 zł/m² powierzchni użytkowej.

Obsługi technicznej WSPÓLNOTY:

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami remontowymi i konserwatorskimi w tym z pogotowiem awaryjnym oraz z inspektorami nadzoru budowlanego.

 • Organizacja remontów w tym zbieranie i opiniowanie ofert.
 • Przejmowanie budynków w zarządzanie/administrowanie od deweloperów, zarządców. Sporządzenie wspólnie z dotychczasowym zarządcą, przy udziale przedstawicieli WSPÓLNOTY, protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego zarządcy (administratora).
 • Prowadzenie Książki Obiektu, przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz prowadzenie dziennika konserwacji budynku;
 • Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania
Obsługa finansowa WSPÓLNOTY:

Współpracujemy z Certyfikowanym Księgowym (Uprawnienia Ministra Finansów)

 • Uzyskanie przez WSPÓLNOTĘ numeru NIP i REGON (jeśli nie posiada).
 • Otwarcie dla WSPÓLNOTY rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (jeśli rachunek nie istnieje).
 • Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej – w zakresie i w sposób określony w odrębnej uchwale WSPÓLNOTY.
 • Pobieranie lub rozliczanie oraz windykacja przedsądowa poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca
 • Prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców usług dla Wspólnoty.
 • Zapewnienie opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Precyzyjne rozliczenia poszczególnych lokali dostarczane w formie wydruków i drogą elektroniczną.
 • Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) zarządzania nieruchomością wspólną, włączając korekty tych planów.

Elżbieta Pokorska
Nr licencji zarządcy nieruchomości: 12435