OCHRONA ŚRODOWISKA

Usługi w zakresie ochrony środowiska wykonuje specjalista ds. ochrony środowiska, audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Przygotowujemy wnioski wraz z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury administracyjnej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień w zakresie emisji substancji do powietrza oraz wytwarzania odpadów.

Oferta z zakresu sprawozdawczości i naliczania opłat środowiskowych obejmuje:

Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz sporządzanie wykazu, zawierającego informacje o ilościach i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości oraz informacje o wysokości należnej opłaty
(w tym rozliczenia emisji ze spalania paliw w samochodach służbowych);
Pomoc w przeprowadzeniu rejestracji w KOBIZE oraz prowadzeniu sprawozdawczości.

  • Naliczanie opłaty produktowej oraz sporządzanie sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1,
  • Sporządzanie sprawozdań o gospodarce opakowaniami OPAK-1,
    OPAK-2 i OPAK-3,
  • Sporządzanie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów oraz wymaganych prawem zbiorczych zestawień danych o gospodarce odpadami.